Misja

Naczelnym celem fundacji jest ochrona, opieka i restauracja posiadającego wyjątkową wartość historyczną i kulturową zamku w Rydzynie wraz z kompleksem parkowym i rotundą strzelniczą oraz ochrona dóbr kultury i sztuki zgromadzonych w zamku w zakresie:

 1. podejmowania działań zmierzających do restauracji, przywracania do stanu pierwotnego zamku w Rydzynie, stanowiącego pomnik historii;
 2. proponowanie nowych funkcji użytkowych zamku w Rydzynie;
 3. odtworzenia i rewitalizacji kompleksu parkowego w kształcie znanym w XVIII wieku wraz z rekonstrukcja infrastruktury architektonicznej;
 4. zapobiegania niszczeniu architektury, dzieł sztuki, dóbr kultury, obiektów o znaczeniu historyczno-kulturalnym;
 5. gromadzenia i ochrony wyposażenia wnętrz zamku w Rydzynie, dzieł sztuki oraz dóbr kultury materialnej i duchowej;
 6. pogłębiania i popularyzacji wiedzy o historii zamku w Rydzynie oraz wiedzy o tradycjach, kulturze i obyczajach jego dawnych właścicieli i użytkowników;
 7. promocji zamku w Rydzynie w kraju i na świecie;
 8. wspierania działalności naukowej i badawczej związanej z historia zamku w Rydzynie na szerokim tle kulturowym ziemi leszczyńskiej i historii polski;
 9. popularyzowania historycznych, kulturowych i turystycznych walorów zamku w Rydzynie;
 10. wspierania przedsięwzięć mających za przedmiot kulturę, sztukę i technikę w zamku w Rydzynie;
 11. aktywowania ludzi nauki, kultury i techniki do działań na rzecz ochrony pomników: kultury, techniki i przyrody;
 12. upamiętnianie twórców nauki, kultury i techniki;
 13. propagowania wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego.